Tomato, Tomahto πŸ… - Carney
The Daily Carnage

Tomato, Tomahto πŸ…

We’re breaking down landing page and site page differences.

Be in the Know

The Key Differences of Landing Pages vs Websites

We’re not joking when we say we want to make sure you’re the sharpest marketer in the room when you read The Daily Carnage. So today we’re going to help you out with a little game of “Spot the Difference” between landing pages and websites.

Let’s Start with the Basics:

A website is a visitor’s chance to get to know the details of your brand, making it general to brand awareness and for building trust.

Landing pages are stand-alone web pages used in a way that is specific to a stage of the customer journey.

So while you could say a landing page is just a type of web page, it serves a bigger purpose in function than your average site.

Types of Landing Pages:

  • Squeeze Pages – These are used purely for email opt-in collection using an incentive.
  • Splash Pages – A splash page is an introductory screen a user sees when visiting a website with campaign-specific information or offers.
  • Lead Capture Pages – Similar to a squeeze page, these guys are straightforward about collecting more information after interest has been shown from a user.
  • Long-Form Pages – These are landing pages that are created with more specific product information to convince a sale.
  • Click-Through Pages – Instead of having a form listed first, a user clicks a CTA to move on to a click-through page that would request information.
  • Thank-You Landing Pages – After a user has made a purchase or action, give them a subscription option.
  • Coming-Soon Pages – Grab contacts before a launch so you can announce it to a primed audience.

So now you’ll never mislabel a landing page. Check out the full article by PageFly for some stellar landing page tips. PageFly is a Shopify product and they focus a lot on eCommerce marketing, but it still applies to anyone in the game of capturing leads.

Q for You

How do you feel about pop-ups on websites?

Landing Page Analyzer by Unbounce

Now that you know the difference between a landing page and regular website…how are your landing pages doing? Unbounce has a high-powered and free tool to analyze them for you. It shows you how your page is performing with industry-specific, actionable recommendations to help you get more leads, sales, and customers.

The tool uses AI tech based on an analysis of thousands of other landing pages in different verticals. Check it out to get your free landing page report!

Scalemail Referrals

Scale your newsletter and email list with Scalemail!

Scalemail is a user-friendly referral system that makes it easy for your existing subscribers to share your content. Simply set up custom incentives that your audience would love, give them a link to share, and watch your numbers grow.

Not to brag, but we cooked it up ourselves. Let us show you what it can do for you.

#BigInkEnergy

Inkbox is one of the leading brands in temporary tattoos. Their latest ad shows how all the cool kids are getting inked up. But instead of going under the needle, they use Inkbox to look fly without any of the lifetime commitment or pain involved.

Ads from the Past

1962, Heinz

Carnage

Get the best dang marketing newsletter in your inbox on the daily. Subscribe Β»

Related Posts